XXXII Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

Код одобреног скупа: 156  

Сабор

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

XXXII Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Професор разредне наставе Наташа Николић Гајић , ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац
Професор разредне наставе Зорица Вукајловић , ОШ "Вељко Дугошевић” Београд
Професор разредне наставе Зденка Рајковић , ОШ „Вук Караџић“, Нови Сад
Професор разредне наставе Ивана Благојевић , ОШ „Страхиња Поповић“, Дворане
Професор разредне наставе Сузана Мијушковић , ОШ „Николај Велимировић“, Шабац
Професор разредне наставе Снежана Милојковић , ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште
Професор разредне наставе Весна Картал , Завод за вредновање квалитета обр. и васпитања
Магистар географије Марко Милошевић , Географски институт „Јован Цвијић” САНУ
Историчар уметности Добривоје Ерић , Центар за промоцију науке
Дипломирани учитељ-мастер Горица Његовановић , ОШ „Михајло Пупин“, Земун
Педагог, спец. менаџмента у образовању Jелена Најдановић Томић , Pestalozzi Children’s Foundation
Научни сарадник Милица Марушић Јаблановић , Институт за педагошка истраживања
Доцент, Доктор дид-мет. науке Оливера Ђокић , Учитељски факултет у Београду

2 дана (укупно време рада: мин.)

1000

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Наташа Николић Гајић

Члан програмског одбора и реализатор
0646445370
gajicpo@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац 

Радно место:

Наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2018 ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац Наставник разредне наставе
2010 2018 ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац Педагошки саветник и наставник разредне наставе
1997 2018 Друштво учитеља Општине Пожаревац Члан Извршног одбора, потпредседник
2006 2014 Савез учитеља Републике Србије Потпредседник
2014 2018 Савез учитеља Републике Србије Председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Национална конференција са међународним учешћем РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У ОБРАЗОВАЊУ, Чачак 25-27.9.2015. Излагање на Научном скупу и објављен рад у Зборнику радова 3. Националне конференције са међународним учешћем, Факултет техничких наука у Чачку, стр.435-441. (УДК: 378.28). Аутор Стручно усавршавање наставника за улогу ментора у раду са приправницима 2015
Научни скуп „Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме”, Учитељски факултет Универзитета у Београду у сарадни са Педагошким факултетом у Марибору, Словенија и Вишом педагошком школом Новом Сончу, Пољска. Излагање на Научном скупу и објављен рад у Зборнику радова Имплемента Аутор Курикулум усмерен на стандарде 2014
Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања (Факултет техничких наука, Нови Сад, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Природно математички факултет, Нови Сад, Институт за педагошка истраживања, Београд), Чачак, 2012. И објављен рад у Зборнику радо Аутор Аутономија наставника у основној школи – излагање на VII међународном симпозијуму технологије, информатике и образовања 2012
Часопис Учитељ, бр.79, 2012. Аутор Стандарди постигнућа у првом циклусу обавезног образовања за наставни предмет математика 2012
Часопис Учитељ, бр.77, 2014 Аутор Сценарио у духу Активног учења – Српски језик – Велико почетно слово, 2. разред 2014
СТРУЧНИ СКУП: Професионални развој запослених у образовању Реализатор СТРУЧНИ СКУП: Професионални развој запослених у образовању 2015
Пројекат Развионица – Подршка развоју људског капитала и истраживању, МПНТР Реализатор Пројекат Развионица – Подршка развоју људског капитала и истраживању, МПНТР 2015
ПРОЈЕКАТ: "Образовање за социјалну инклузију“ – Услуга стручног усавршавања запослених у средњим школама у 34 општине Републике Србије за потребе МПНТР Извођач ПРОЈЕКАТ: "Образовање за социјалну инклузију“ – Услуга стручног усавршавања запослених у средњим школама у 34 општине Републике Србије за потребе МПНТ 2015
Конференцијa „Образовање у функцији заштите животне средине и одрживог развоја“ Реализатор Конференцијa „Образовање у функцији заштите животне средине и одрживог развоја“ 2014
Обука Инклузивно образовање и подршка ученицима из осетљивих група, Центар за образовне политике Реализатор Обука Инклузивно образовање и подршка ученицима из осетљивих група, Центар за образовне политике 2014
ПРВИ СИМПОЗИЈУМ ДРУШТВА УЧИТЕЉА БЕОГРАДА „ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ РЕГУЛИШЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ СИСТЕМ ИЗ УГЛА ДОНОСИОЦА ОДЛУКА И ИЗ УГЛА РЕАЛИЗАТОРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА“ Реализатор Пример добре праксе: Портфолио професионалног развоја 2013
ЗИМСКИ СУСРЕТИ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ „Jaчање професионалних компетенција просветних радника“ Аутор Акредитована обука у периоду од 2008. до 2014. године 2008
Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда за основно образовање одраслих (ИПА 2008) Реализатор Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда за основно образовање одраслих (ИПА 2008) 2013
Оцењивање ученика – национална обука Реализатор Оцењивање ученика – национална обука 2012
Трибина: Оцењивање ученика у основној школи Реализатор Трибина: Оцењивање ученика у основној школи 2013
Трибине: Савремени приступи планирању у настави – образовни стандарди Реализатор Трибине: Савремени приступи планирању у настави – образовни стандарди 2012
Подршка наставницима разредне насатаве у примени нивоа постигнућа у настави и оцењивању у 3. и 4 .разреду Реализатор Подршка наставницима разредне насатаве у примени нивоа постигнућа у настави и оцењивању у 3. и 4 .разреду 2005
САБОР УЧИТЕЉА „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“ Аутор Акредитована обука, односно стручни скуп у периоду од 2007. до 2017. године 2007
Подршка наставницима разредне наставе за примену кључних знања у области вредновања у настави српског језика, математике и природе и друштва у оквиру ДИЛС пројекта Реализатор Пројекат 2010
Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, кроз који је реализовано 222 семинара у Србији за 6419 полазника Реализатор Пројекат 2010
„Унапређивање образовно-васпитног рада у разредној настави“, са Минстарством просвете Реализатор Пројекат 2007
Радна група за израду Предлога правилника о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи – МПНТР, решење 119-02-108/2015-04 од 01.04.2015 Извођач Члан радне групе 2008
Радна група: Предлагање образовних стандарда за крај првог циклуса образовања за предмет Српски језик, Математика и Природа и друштво (предмет Математика) ЗВКОВ. Извођач Члан радне групе 2008
Развијање образовних стандарда за крај основног образовања одраслих у ЗВКОВ Реализатор Развијање образовних стандарда за крај основног образовања одраслих у ЗВКОВ 2011
ПРОЈЕКАТ Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда за основно образовање одраслих, ЗВКОВ. Реализатор ПРОЈЕКАТ Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда за основно образовање одраслих, ЗВКОВ. 2012
Кампања за инклузивно образовање „Сви у школу, школа за све“, Савез учитеља Републике Србије, ЦИП Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике, Фонд за отворено друштво. Реализатор Пројекат 2011
ПРОГРАМ са листе семинара које одобрава Министар: Оцењивање ученика – национална обука Реализатор ПРОГРАМ са листе семинара које одобрава Министар: Оцењивање ученика – национална обука 2012
СТРУЧНЕ ТРИБИНЕ: Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем Реализатор СТРУЧНЕ ТРИБИНЕ: Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем 2013
ПРОГРАМ са листе семинара које одобрава Министар: Подршка наставницима разредне наставе за примену кључних знања у области вредновања у настави српског језика, математике и природе и друштва у оквиру ДИЛС пројекта Реализатор Одобрен програм 2010
ПРОГРАМ: Увођење приправника у посао – обука за менторе Аутор Одобрен програм за период од 2016. до 2018. године 2016
ПРОГРАМ: Вредновање и праћење постигнућа ученика у настави математике у основној школи Аутор Одобрен програм за период од 2016. до 2018. године 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Николић Гајић, Н., Перић, Н. Вукајловић, З. И Гомилановић, С. (2015). Учитељска свеска – педагошка документација за први разред. Београд: Савез учитеља Републике Србије. Аутор
Збирка задатака из српског језика, математике и природе и друштва за крај првог циклуса обавезног образовања, ЗВКОВ. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница Учитељског друштва Пчињског округа за изузетан допринос развоју и унапређивању рада Учитељског друштва Пчињског округа Учитељско друштво Пчињског округа 2013
Захвалница за конструктивну сарадњу, снажну подршку, афирмацију и изузетан допринос развоју наше организације Савез учитеља Републике Србије 2012
Захвалница за значајне доприносе у раду школе ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац 2012
Плакета за значајан допринос у раду и остваривање програмских задатака школе ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац 2009
Награда за Дан радника у образовању за остварене резултате у области васпитања и образовања будућих генерација нашег друштва СО Пожаревац 2007
Захвалница за укупан допринос развоју културе у СО Пожаревац СО Пожаревац 2003
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Чланство у Друштву учитеља општине Пожаревац
Чланство у Савезу учитеља Републике Србије
Чланство у Удружењу грађана Акција

Зорица Вукајловић

Члан програмског одбора и модератор
0638289818
zoca04@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Вељко Дугошевић” Београд 

Радно место:

Учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2018 ОШ "Вељко Дугошевић” Београд учитељ
1990 1991 ОШ „Младост”, Београд учитељ
1989 1989 ОШ „Коста Абрашевић” Београд учитељ
1987 1989 ОШ „Вељко Дугошевић” Београд учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Интернационални симпозијум, Јимболија – Румунија, 2011. године Аутор „Примена комплексног поступка у настави српског језика у првом разреду основне школе” 2011
II стручно – научни скуп са међународним учешћем „Актуелности уедукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“– Шабац, Зборник резимеа, 2013. Аутор “Описмењавање ученика са вишеструким сметњама применом комплексне методе” 2013
Међународна методичка научна конференција, Ефекти наставе методике на квалитетније образовања учитеља и васпитача– Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици Универзитета у Новом Саду, Зборник резимеа, 2015. Аутор „Content integrated learning as a road to computer literacy” 2015
Стручни скуп ГЛАС КУЛТУРЕ У ОБРАЗОВАЊУ - „Нови начини унапређивања сарадње васпитно-образовних и културних установа у Србији“– Реализатор Тема:„Школски часописи у споју културе и образовања“, 2015. 2015
„Стручне трибине” Аутор Одобрен програм у периоду од 2009. до 2014. године 2009
„Комплексна метода у настави почетног читања и писања” Реализатор Одобрен програм у периоду од 2012. до 2018. године 2012
„Учитељи у свету линија, боја и облика” Реализатор Одобрен програм у периоду од 2012. до 2018. године 2012
„Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе” Реализатор Одобрен програм у периоду од 2014. до 2016. године 2014
„Математика у малом...“ Реализатор Одобрен програм у периоду од 2016. до 2018. године 2016
„Упоришне тачке у настави математике“ Аутор Одобрен програм у периоду од 2016. до 2018. године 2016
Први симпозијум Друштва учитеља Београда, „Законски оквир који регулише образовно–васпитни систем из угла доносиоца одлука и из угла реализатора образовно – васпитног процеса” Аутор Одобрен стручни скуп 2013
„Шарени свет комплексне методе“, радионице на Зимским сусретима учитеља Србије Аутор „Шарени свет комплексне методе“, радионице на Зимским сусретима учитеља Србије 2013
Саветовање – „Поремећаји понашања деце основношколског узраста” Реализатор Саветовање – „Поремећаји понашања деце основношколског узраста” 2014
Сабор учитеља Реализатор Одобрен стручни скуп за 2015, 2016. и 2017. годину 2015
Члан радне групе МПНТР за израду предлога правилника о изменама и допунама правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи (1. разред основне школе) Реализатор Члан радне групе 2015
II стручно – научни скуп са међународним учешћем „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“– Шабац. Аутор II стручно – научни скуп са међународним учешћем „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“– Шабац. 2013
Међународна методичка научна конференција, Ефекти наставе методике на квалитетније образовања учитеља и васпитача– Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици Универзитета у Новом Саду. Аутор Ефекти наставе методике на квалитетније образовања учитеља и васпитача 2015
Трибина: „Разбијање стереотипа у образовању” Аутор Одобрен стручни скуп 2013
Трибина:„ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА, „Спортске активности“ Аутор Одобрен стручни скуп 2013
Трибина:„Законски оквир који регулише образовно–васпитни систем” „Лични план професионалног развоја – портфолио” Реализатор Одобрен стручни скуп 2014
Трибина:„ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА, «Разбијање стереотипа у васпитању и образовању“, „Проналажење изузетног својства у сваком детету» Реализатор Одобрен стручни скуп 2014
Трибина:„ МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ, „Растимо са децом“, „Јачање концентрације и мотивације кроз игру“ Аутор Одобрен стручни скуп 2014
Трибина "Наставник - кључни фактор промена у образовању" ---- 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уџбенички комплет, „Српски језик за први разред основне школе ” (рад по комплексном поступку), Креативни центар, ИСБН 978-86-7781—624-7, 978-86-7781—628-5 (за издавачку целину) Коаутор
Приручник за учитеље за рад по комплексном поступку са детаљним планом, програмом, припремама и упутством за рад Аутор
Учитељска свеска, педагошка документација за први разред Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда
Савез учитеља Републике Србије

Зденка Рајковић

Члан програмског одбора и реализатор
0642131403
zdenka.rajkovic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Вук Караџић“, Нови Сад 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2018 ОШ „Вук Караџић“, Нови Сад Наставник разредне наставе
2006 2018 Друштво учитеља Новог Сада Предсеница
2006 2010 Савез учитеља Републике Србије Потпредседница
2010 2018 Савез учитеља Републике Србије Члан Управног одбора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Историјат удруживања учитеља“ Аутор Мултијезички билтен „Мост 8“, Завод за културу Војводине, Нови Сад, 2008. 2008
„Пројектна настава“ Аутор Часопис „Учитељ бр.78“, Савез учитеља Републике Србије 2010
„Деца – деци“ - волонтерски рад ученика у основној школи Аутор Часопис „Учитељ бр.79“, Савез учитеља Републике Србије 2011
САБОР УЧИТЕЉА „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“ Аутор Одобрен програм, односно стручни скуп у периоду од 2007. до 2017. године 2007
ЗИМСКИ СУСРЕТА УЧИТЕЉА СРБИЈЕ „Jaчање професионалних компетенција просветних радника“ Реализатор Одобрен програм у периоду од 2008. до 2013. године 2008
ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА – сигурно и подстицајно окружење за децу Реализатор Ментор у програму од 2006. године 2006
Активно учење/настава Реализатор Инстрултор од 2000. године 2000
„Оспособљавање учитеља за примену програма - Од играчке до рачунара“ Реализатор / 2005
Стручна трибина „Сви у школу, будућност за све“ Реализатор / 2011
Трибина „Оцењивање ученика у основној школи“ Аутор / 2013
Трибина „Превенција насиља – безбедност у школи и окружењу“ Предавач Одобрен стручни скуп у периоду од 2015. до 2017. године 2015
Семинар „Вршњачком подршком и занимљивијом наставом до ненасиља у школи“ Аутор Одобрен програм у периоду од 2012. до 2016. године 2012
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за конструктивну сарадњу, снажну подршку, афирмацију и изузетан допринос развоју организације Савез учитеља Републике Србије 2008
Признање за уложен напор и постигнуте резултате у информатичкој обуци просветних радника по акредитованом пројекту Министарства просвете и спорта Републике Србије ЦНТИ (Центар за науку, технологију и информатику, Нови Сад) 2005
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва учитеља Новог Сада - председница
Члан Савеза учитеља Републике Србије – члан Управног одбора
Члан МУИОС-а (Међународно удружење интерактивне отворене школе Тузла – Осијек – Нови Сад)

Ивана Благојевић

Члан програмског одбора и модератор
0648484070
blagoivana@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Страхиња Поповић“, Дворане 

Радно место:

Учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2018 ОШ „Страхиња Поповић“, Дворане учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Сабор учитеља-унапређење наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Излагање на одобреном програму, односно стручном скупу у периоду од 2014. до 2018. године 2014
Симпозијум: Ефикасан наставник=ефикасна школа Аутор Излагање 2013
Стручна трибина: Оцењивање ученика у основној школи Аутор Излагање 2013
Образовање за заштиту животне средине, конференција Аутор Излагање 2014
Улога директора у образовном процесу-прва конференција Мреже ЦСУ Предавач Објављен рад/излагање 2015
Како до ефикасније наставе Аутор Одобрен програм за период од 2014. до 2018. године 2014
Усавршавањем у установи до професионалне заједнице учења Аутор Одобрен програм за период од 2016. до 2018. године 2016
Сарадња поредице и школе у превенцији насиља Реализатор Одобрен програм за период од 2016. до 2018. године 2016
Вештине натавника које позитивно утичу на боља ученичка постигнућа Коаутор Учитељ, СУРС 2017
Укључивање слепе и слабовиде деце у редовни процес наставе Коаутор Објављен рад, ЦОП 2015
Лидерство у образовању и ефикасност школа, сарадња са широм заједницом Аутор Објављен рад, Зборник радова Мрежа ЦСУ 2015
Трибина "Наставничке вештине које доводе до бољих постигнућа ученика" Аутор Одобрен стручни скуп 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан УО СУРС-а
Председник Друштва учитеља Крушевца

Сузана Мијушковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445374
suzana.mijuskovic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Николај Велимировић“, Шабац 

Радно место:

Учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2018 ОШ „Николај Велимировић“, Шабац Учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Трибина "Наставничке вештине које доводе до бољих постигнућа ученика" Реализатор Одобрен стручни скуп 2018
Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Излагања на стручном скупу одобреном за 2014, 2015, 2016. и 2017. годину 2014
Конференцијa „Образовање у функцији заштите животне средине и одрживо гразвоја“, Сокобања Реализатор Излагање 2014
Обука за смањење ризика од катастрофа Реализатор Излагање 2017
28. Зимски сусрети учитеља: „Планирање наставног рада усмерено на образовне стандарде“ Реализатор Излагање 2013
29. Зимски сусрети учитеља: „Јачање професионалних компетенција наставника“ Реализатор Излагање 2014
РАНОН пројекат – „Разговори наставника о наставницима“ Реализатор Излагање 2012
Трибина „Сви у школу, будућност за све“ Реализатор Излагање 2010
Трибина Друштва учитеља Шабац (неакредитована) презентација примера добре праксе „Материјали – пројектна настава“ Реализатор Излагање 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2014
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2016

Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и модератор
0608051294
sneznana@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2018 ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Компетенције васпитача за друштво знања, Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда, 2015. Аутор „Наставник - лидер“ 2015
Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу, 2015. Аутор „Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању“ 2015
Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу, 2015. Аутор „Професионална сарадња и умрежавање школа“ 2015
Зборник Наше стварање, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, 2015. Аутор „ИКТ компетенције наставника за друштво знања“ 2015
Компетенције васпитача за друштво знања, Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда, 2014. Аутор „Значај интеркултуралног образовања за стварање модерне европске Србије“ 2014
Семинар „Математика у малом... “ Аутор Семинар одобрен за период од 2011. до 2018. године 2011
Семинар „Упоришне тачке у настави математике“ Аутор Семинар одобрен за период од 2016. до 2018. године 2016
„Занимљивом математиком до функционалног знања ученика” - Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац Аутор Пројекат реализован у периоду од 2013. до 2015. године 2013
Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Стручни скуп одобрен у периоду од 2011. до 2016. године 2011
Стручни скуп - Трибина „Изазови подучавања“ Аутор Стручни скуп одобрен у периоду од 2013. до 2015. године 2013
Стручни скуп - Трибина „Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе“ Аутор Стручни скуп одобрен у периоду од 2014. до 2015. године 2014
Повећање доступности и квалитета образовања кроз примену индивидуализованог приступа дете/ученик – Инклузивно образовање и индивидуални образовни план Реализатор Обука са листе коју одобрава Министар 2015
„Јачање комуникације и сарадње између ученика, родитеља и школе” - Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац Аутор Пројекат 2014
„Богатство различитости” - Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац Аутор Пројекат реализован у периоду од 2013. до 2015. године 2013
Кампања за инклузивно образовање „Сви у школу, будућност за све”, пројекат Реализатор Пројекат 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште, 2014. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Радост васкршњег јутра” - Прва републичка награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Друштво учитеља Мионица 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац

Весна Картал

Реализатор
0648665039
kartalvesna@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

Завод за вредновање квалитета обр. и васпитања 

Радно место:

Саветник-координатор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2001 ОШ „Посавски партизани“ у Обреновцу Учитељица
2001 2002 ОШ „Посавски партизани“ у Обреновцу Вршилац дужности директора
2002 2006 ОШ „Посавски партизани“ у Обреновцу Директор
2006 2018 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Саветник-координатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Integration of the disaster risk reduction aspects in learning outcomes in primary and secondary education, UNICEF, 2016. Извођач Programme 2016
Milica Marusić, Vesna Kartal (2016). Serbia. Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Goh, S., & Cotter, K. (Eds.), TIMSS 2015 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science. Retrieved from Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center Коаутор http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/encyclopedia/ 2016
Весна Картал (2015). Наставни програм као фактор успешности ученика на timss 2011 испитивању из природних наука. Ј. Радишић, Н.Буђевац (ур.). Секундарне анализе истраживачких налаза у светлу нових политика у образовању. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Република Србија, ДИОС Аутор http://www.dios.edu.rs/wp-content/uploads/2015/07/sekundarne-analize.pdf 2015
Весна Картал, Наставни програм као фактор успешности ученика на међународним тестирањима. Иновације у настави, 1/2014, 2014, 94 − 105. Аутор Весна Картал, Наставни програм као фактор успешности ученика на међународним тестирањима. Иновације у настави, 1/2014, 2014, 94 − 105. 2014
Весна Картал, Развијање географских вештина у настави Природе и друштва. Аутор Учитељ, 2, 2013, 227 − 242. 2013
Сања Благданић, Јелена Пешић, Весна Картал, Критеријумски тестови знања у функцији спољашњег вредновања и самовредновања. Коаутор Настава и васпитање, 3, 2012, 520 − 533. 2012
Srđan Verbić, Boris Tomić, Vesna Kartal, Report on on‐line trial test for fourth‐grade students. Institute of Education Sciences − The Education Resources Information Center (ERIC), 2009. Коаутор Retrieved from: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED513114.pdf 2009
Сања Благданић, Јелена Пешић, Весна Картал (2009). Дефинисање образовних стандарда за предмет Природа и друштво. С. Гашић-Павишић, Ђ. Комкленовић. Д. Малинић (ур.). Квалитет и ефикасност наставе. Институт за педагошка истраживања и Волгоградски педагошки државни универзитет, Београд, стр. 58 − 72. Коаутор / 2009
Blagdanić Sanja, Jelena Pešić, Vesna Kartal (2009). Year test of students as a basis for school’s self-evaluation. IN D. Bouillet, M. Matijević ( Eds.). Curriculums of early and compulsory education. Teacher Training Faculty, Zagreb, pp.645 − 656. Коаутор / 2009
Сања Благданић, Вељко Банђур, Весна Картал (2008). Картографска писменост ученика млађих разреда. И. Радовановић, В. Ж. Радовић (ур.). Иновације у основношколском образовању − од постојећег ка могућем. Савез учитеља Републике Србије, Београд, стр. 276 − 286. Коаутор / 2008
Дефинисање образовних стандарда за предмет Природа и друштво , Квaлитeт и eфикaснoст нaстaвe у друштву кoje учи, XII Међународна научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“, Институт за педагошка истраживања, Учитељски факултет, Београд, 15. октобар, 2009. Предавач / 2009
Објективан увид у остварене резултате ̶ ослонац у унапређивању образовне праксе, Истраживање и развој образовања у Србији: актуелно стање, очекивања и могућности, Институт за педагошка истраживања и Институт за психологију, Филозофски факултет, Београд, 13. децембар 2012. Предавач / 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Како се заштити од природних непогода, 2018, Савез учитеља Републике Србије Коаутор
Kartal, V. (2016). Chú cá váng vá Chuyến du hánh đến mặt trặng. Ho Chi Minh City, Viet Nam: First News-Tri Viet Publishing. Аутор
Весна Картал, ТИМСС 2011 − Преглед наставних програма и збирка задатака. Институт за педагошка истраживања, Београд, 2014, 92. стр. UDK 371.3.::5 ISBN 978-86-7447-117-3 COBISS.SR-ID 208124428. Аутор
Картал, В. (2013). Од златне рибице до Месеца. Београд: Креативни центар. Аутор
Картал, В., Алелсић, В. (2007). Вртешка. Београд: Bigz Publishing. Коаутор
Дечија серија: Рецепт за игру. РТС, Дечији програм, 2009. (20 епизода) Аутор

Марко Милошевић

Реализатор
0642530874
m.milosevic@gi.sanu.ac.rs
Звање:

Магистар географије 

Установа:

Географски институт „Јован Цвијић” САНУ 

Радно место:

Истраживач сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2018 Географски институт „Јован Цвијић” САНУ Истраживач сарадник
2008 2010 Универзитет у Београду, Географски факултет Сарадник у настави
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Едукација у систему превенције и заштите од природних непогода. Изградња, 69 (11-12), 547-556, Удружење инжењера грађевинарства, геотехнике, архитектуре и урбаниста Коаутор Објављен рад 2015
Non-systematic inclusion of DRR concepts and practices in the compulsory edu¬cation network, prior to formal inclusion into school curricula– Case study of Serbia. INPUT PAPER Prepa¬red for the Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (2015), UNISDR. Коаутор Објављен рад 2013
Risk education in Serbia. Acta geographica Slovenica, 54(1), 163-178 Коаутор Објављен рад 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Како се заштитити од природних непогода. Приручник за учитеље, 2018, Савез учитеља Републике Србије Коаутор
Географија Србије, уџбеник за 8. Разред, 2011, 2014, 2018, БИГЗ Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског географског друштва
Члан Асоцијације просторних планера Србије
Члан Друштва геоморфолога Србије
Члан радне групе за израду Предлога новог наставног плана за опште средње образовање и васпитање и наставног програма за први разред – обавезан предмет географија (ЗУОВ, бр. решења 1080-14/2017, 2017)
Члан радне групе за израду Предлога наставног плана и програма за други циклус основног образовања и васпитања – географија. (ЗУОВ, бр. решења 1700-7/2016, 2016)

Добривоје Ерић

Реализатор
0607040187
dleric@cpn.rs
Звање:

Историчар уметности 

Установа:

Центар за промоцију науке 

Радно место:

Руководилац Сектора за међунар. сарадњу 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2018 Центар за промоцију науке Руководилац Сектора за међународну сарадњу
2014 2015 Центар за промоцију науке Помоћник директора за изложбе и издаваштво
2012 2014 Центар за промоцију науке Руководилац Одељења за изложбе и издаваштво
2010 2011 Музеј науке и технике Кустос-сарадник Одељења за програме
2009 2010 Музеј науке и технике Кустос Одељења за архитектуру
2007 2009 Издавачка кућа ”Евро-Ђунти” Главни и одговорни уредник Уредник страних издања
2006 2016 Висока француска школа за модни дизајн ”Мод’Арт” Предавач на предмету ”Општа историја уметности” Предавач на
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат PESHES: Development and Implementation of System for Performance Evaluation for Serbian HEIS and System Реализатор Лидер радног пакета за дисеминацију и коришћење пројектних резултата од 2016. до 2019. 2016
Пројекат Scientix Реализатор Члан тима испред ЦПН-а као националне контакт институције од 2017. до 2019. 2017
Пројекат CREATIONS: Developing an Engaging Science Classroom Реализатор Национални руководилац пројекта од 2015. до 2018. 2015
Пројекат RRI Tools: Tools for Responsible Research and Innovation Реализатор Регионални координатор пројекта за Албанију, Босну и Херцеговину, Црну Гору, Хрватску и Србију од 2015. до 2016. 2015
Пројекат Европска мрежа дигиталне уметности и науке Реализатор Национални руководилац пројекта од 2014. до 2017. 2014
Пројекат CREAT-IT: Implementing Creative Strategies into Science Teaching Реализатор Национални руководилац пројекта; Лидер радног пакета за евалуацију од 2013. до 2015. 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
CREAT-IT: Implementing Creative Strategies into Science Teaching (Group of Authors) in New Developments in Science and Technology Education (ed. M. Riopel, Z. Smyrnaiou), Innovation in Science Education and Technology 23, Springer International Publishing 2016 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Надзорног одбора конференције ”Нове технологије у образовању” (Београд, 2018)
Члан Управног одбора ”Кошице  Унесков град медијске уметности” (Кошице, Словачка, 2018-)
Члан жирија за уметничке резиденције у Европској свемирској агенцији, у оквиру пројекта ”Европска мрежа дигиталне уметности и науке” (Линц, Аустрија, 2016)

Горица Његовановић

Реализатор
0600900582
goricagg@hotmail.com
Звање:

Дипломирани учитељ-мастер 

Установа:

ОШ „Михајло Пупин“, Земун 

Радно место:

Наставник разредне наставе  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2018 ОШ „Михајло Пупин“, Земун наставник разредне наставе
2009 2009 ОШ „Јован Стерија Поповић“, Нови Београд наставник разредне наставе
2007 2009 ОШ „Краљ Петар Први“, Стари град наставник разредне наставе
2007 2007 ОШ „Браћа Барух“, Стари град наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The 3rd Scientix Conference Brussels, Presentation, Title: Unplugged activities for coding and algorithmic thinking, Belgium, 2018. Предавач Излагање 2018
Нови СТЕМ образовни концепти, Центар за промоцију науке и технике. Доступно на: http://elementarium.cpn.rs/u-centru/novi-stem-obrazovni-koncepti-u-pancevu/ Предавач Излагање 2018
„Моја Еразмус+ мобилност – искуства наставника из Србије“, Фондација Темпус Предавач Излагање 2017
„Образовни системи Финске и Естоније“, искуства из пројекта Еразмус+, ОШ „Михајло Пупин“, Земун Реализатор Излагање 2017
XXXI Сабор учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, презентација „Час кодирања- увод у програмирање“ https://www.youtube.com/watch?v=mkL1OU4jQ68 Реализатор Излагање 2017
Microsoft Mentor School, 2014. Презентација школе на Global Forum- Barcelona 2014, Microsoft Предавач Излагање 2014
Оријентација уз помоћ плана насеља коришћењем дигиталне мапе, Конференција ICTeachers‒ Наставници који постављају нове стандарде, БОШ (Београдска отворена школа) – ЦеПИТ (Центар за проучавање информационих технологиј) у сарадњи са РНИДС (Регистар националног интернет домена Србије) и Microsoft Предавач Излагање 2011
XXIX Зимски сусрети учитеља „Јaчање професионалних компетенција просветних радника“ у Београду, водитељ обавезне радионице на тему: ТIMSS задаци, у сусрет новом тестирању, Савез Учитеља Републике Србије Предавач Излагање 2013
XXIX Зимски сусрети учитеља „Јaчање професионалних компетенција просветних радника“, у Јагодини, водитељ обавезне радионице на тему: ТIMSS задаци, у сусрет новом тестирању, Савез Учитеља Републике Србије Предавач Излагање 2013
XXIX Зимски сусрети учитеља „Јaчање професионалних компетенција просветних радника“, у Јагодини, водитељ обавезне радионице на тему: ТIMSS задаци, у сусрет новом тестирању, Савез Учитеља Републике Србије Предавач Излагање 2013
Награде и признањ
Назив Организација Година
Scientix,The comunity for science education in Europe, STEM (science, technology, engineering and maths), funded by the Horizon 2020 and European Commission- амбасадор European Commission 2017
Угледни наставник- Microsoft Srbija Microsoft Srbija 2014
Похвалница за учешће на Конкурсу „Дигитални час 2 2011/2012“, Београд, Министарство трговине, туризма и телекомуникација Управа за Дигиталну агенду Министарство трговине, туризма и телекомуникација Управа за Дигиталну агенду 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда, секретар, члан Управног одбора
Савез учитеља Републике Србије- члан
Scientix, The comunity for science education in Europe, STEM (science, technology, engineering and maths), funded by the Horizon 2020 and European Commission - Амбасадор
Европски покрет у Србији- члан
eTwinning- заједница школа и предшколских установа у Европи, члан

Jелена Најдановић Томић

Реализатор
0648665015
najdanovicjelena@yahoo.com
Звање:

Педагог, спец. менаџмента у образовању 

Установа:

Pestalozzi Children’s Foundation 

Радно место:

Стручњак за образовање 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2018 Pestalozzi Children’s Foundation Стручњак за образовање
2005 2018 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Руководилац Центра за стандарде
2002 2005 Министартво просвете Саветник за школско развојно планирање
1988 2002 ОШ Јосиф Панчић Стручни сарадник - педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Бјекић, Д., Златић Л, Најдановић Томић, Ј., Развојни циљеви, Блумова таксономија и исходи образовања Блума и сарадника Коаутор Објављен рад Зборник радова Факултета за образовање наставника Ужица, 7 2006
Пилотирање нових доказа и показатеља инклузивности школе у Оквиру за спољашње вредновање Коаутор Објављен рад, XXI научнa конференцијa »Педагошка истраживања и школска пракса« Образовне промене у Србији: Изазови и перспективе 2017
Увођење општих и међупредметних компетенција и промена наставне праксе – анализа заснована на предлозима и сугестијама наставника Коаутор Излагање, XXI научнa конференцијa »Педагошка истраживања и школска пракса« Образовне промене у Србији: Изазови и перспективе 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Група аутора, Од групе до тима, мултидисциплинарни обуку стручњака у систему заштите деце од злостављања и занемаривања, Центар за брак и породицу ИП '' Жарко АЛБУЉ '', Београд, 2001 Коаутор
Група аутора: Планирање развоја школа, Пут до школе какву желимо, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002 Коаутор
Савовић Б, Д Бјекић, Најдановић Томић, Ј., Гламочак, С., Примена тестова знања у основним и средњим школама,Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, 2007 Коаутор
Група аутора, Ментор и приправник Водич за приправнике и менторе, Завод за унапређивање образовања, Београд, 2009 Коаутор
Радо П, Г Чапрић, Најдановић Томић, Ј., Ј. Делић, Јеремић Ј. Јовановић, Ј., Колико је инклузивнина наша школа? Приручник за самовредновање и екстерну евалуацију инклузивности школе, Центар за образовне политике, Београд, 2013 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педошко друштво Србије

Милица Марушић Јаблановић

Реализатор
0695550935
millica13@yahoo.com
Звање:

Научни сарадник 

Установа:

Институт за педагошка истраживања 

Радно место:

Психолог, др андрагошких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2018 Институт за педагошка истраживања Истраживач
2014 2018 Институт за педагошка истраживања Национални координатор за истраживање ТИМСС 2015
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Serbia Коаутор TIMSS 2015 Encyclopedia Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, 2016 2016
Koliko je stepen urbanizacije naselja važan činilac postignuća učenika u Srbiji? Аутор Međunarodna konferencija Unapređivanje kvaliteta obrazovanja u osnovnim školama, Zbornik radova, 2016 2016
Profesionalna obeležja nastavnika i postignuća učenika Коаутор TIMSS 2007 u Srbiji, 2011 2011
ТИМСС 2015: методолошки оквир истраживања Аутор ТИМСС 2015 у Србији, 2017 2017
Постигнуће ученика из математика: главни налази, трендови и наставни програм Коаутор ТИМСС 2015 у Србији, 2017 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уредник књиге ТИМСС 2015 у Србији Коаутор

Оливера Ђокић

Модератор
0628080317
olivera.djokic@uf.bg.ac.rs
Звање:

Доцент, Доктор дид-мет. науке 

Установа:

Учитељски факултет у Београду 

Радно место:

Универзитетски наставник  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2018 Учитељски факултет у Београду Доцент
2006 2013 Учитељски факултет у Београду Асистент-магистар
2001 2006 Учитељски факултет у Београду Асистент
2000 2001 Учитељски факултет у Београду Асистент-приправник
1999 2000 ОШ «Сутјеска», Земун Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Teachers' education. The perspective of theory and practice. Teaching Methodology of Mathematics praxis. Invited talk of Prof. Evi Saluveer, head of School of Teacher Education at the Institute of Education on May 23, 2017. University of Tartu, Estonia (Tartu Ülikool, Estonia) Аутор / 2017
Ђокић, О. и Зељић, М. (2017). Теорије развоја геометријског мишљења према ван Хилу, Фишбајну и Удемон-Кузниаку. Теме, XLI(3), 623˗637. DOI: 10.22190/TEME1703623D Коаутор / 2017
Đokić, O. i Dejić, M. (2016). Motivacija za učenje kao strukturna komponenta inovativnog modela udžbenika matematike. U Pešikan, A. (ur.), Udžbenik u funkciji nastave i učenja (405-418). Užice: Učiteljski fakultet. Коаутор 2016 2016
Маринковић, К. и Ђокић, О. (2016). Стратегије рада учитеља са потенцијално даровитим ученицима за математику – искуства САД, Русије, Јапана, Кине, Румуније и Србије. Иновације у настави, 29(2), 38–54.