Седма међународна научна конференција „Teхникa и инфoрмaтикa у oбрaзoвaњу 2018“

Код одобреног скупа: 154  

Конференција

Факултет техничких наука у Чачку
Светог Саве 65, 32102 ЧачакМилица Стојковић
milica.stojkovic@ftn.kg.ac.rs
032302713
0600688373

Седма међународна научна конференција „Teхникa и инфoрмaтикa у oбрaзoвaњу 2018“

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

доктор техничких наука Данијела Милошевић , Факултет техничких наука у Чачку
доктор педагошко-техничких наука Жељко Папић , Факултет техничких наука Чачак
Доктор техничких наука Иван Милићевић , Факултет техничких наука у Чачку
доктор техничких наука Снежана Драгићевић , Факултет техничких наука у Чачку
доктор психолошких наука Драгана Бјекић , Факултет техничких наука у Чачку
Доктор наука - методика наставе Вељко Алексић , Факултет техничких наука у Чачку
Доктор техничких наука Марија Благојевић , Факултет техничких наука Чачак

3 дана (укупно време рада: мин.)

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Чачак 25.05.2018. 12

Радне биографије


Данијела Милошевић

Члан програмског одбора и реализатор
063709907
danijela.milosevic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

доктор техничких наука 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку 

Радно место:

универзитетски наставник - редовни проф 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2018 Факултет техничких наука Чачак Ванредни професор
1991 1994 Технички ремонтни завод Чачак Пројектант ИС-а, Систем аналитичар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Milošević, M., Milošević, D. Defining the e-learner’s security profile: Towards awareness improvement, Коаутор Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Science, Springer, DOI 10.1007/s12046-016-0478-7, ISSN 0256-2499, Volume 41, Issue 3, pp 317-326 2016
Saračević M., Milošević D., Mašović S., Inovacije i unapređenje nastave matematike primenom JAVA apleta u sistemima za e-učenje Коаутор Nastava i vaspitanje, ISSN:0547-3330, izdavač: Pedagoško društvo, Vol. 61, No. 4, 2012, str. 723-740 2012
Milošević, D., Brković, M., Bjekić, D., "Designing lesson content in adaptive learning environments", Коаутор International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), ISSN: 1863-0383, Volume 1, No 2 2006
Milošević, D., Milićević,B., Bešić, C., Božović, M.: Applying educational games in primary school education, Коаутор TTEM - Technics Technologies Education Management journal, ISSN: 1840-1503, Vol. 5, No. 4, 2010, pp. 693-699 2010
Mилoшeвић, Д., Бркoвић, M.: "Стaндaрдизaциja и eлeктрoнскo учeњe", Коаутор Вaспитaњe и oбрaзoвaњe - чaсoпис зa пeдaгoшку тeoриjу и прaксу, Пoдгoрицa, Вoл. 4, 2005, (YU ISSN 0350-1094), str. 91-104. 2005
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Милошевић Данијела, Гојгић Наташа, Брковић Мирјана, Николић Марија, Информатика и рачунарство, Висока школа техничких струковних студија, 2012. ISBN 978-86-86139-61-0 Коаутор
Бркoвић, M., Mилoшeвић, Д., "Прaктикум зa рaзвoj weб aпликaциja" (уџбeник), Teхнички фaкултeт, Чaчaк, 2004, ИСБН 86-81745-96-4 Коаутор
Mилoшeвић, Д., "Oнтoлoшкo инжeњeрствo у интeлигeнтним тутoрским систeмимa" (мoнoгрaфиja), Teхнички фaкултeт, ИСБН 978-86-7776-060-1, Чaчaк, 2008 Аутор
Милошевић, Д., Божовић, М., Оцењивање у електронском учењу, универзитетски уџбеник, Технички факултет Чачак, електронско издање CD/DVD, 2011, ISBN 978-86-7776-124-0, COBISS.SR-ID 188561164, УДК 371.263:004.9(075.8)(0.034.2) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
IEEE организацијa
Mеђународнa организацијa Artificial Intelligence in Education-AIED
Истраживачкa групa Learner Modelling for Reflection-LeMoRe

Жељко Папић

Члан програмског одбора и реализатор
0646424130
zeljko.papic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

доктор педагошко-техничких наука 

Установа:

Факултет техничких наука Чачак 

Радно место:

универзитетски наставник - ванредни проф 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 2007 Машинско-саобраћајна школа у Чачку наставник машинске групе предмета
2002 2018 Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу ванредни професор
2007 2012 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Чачку директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The knowledge test for evaluation of the achievement in the subject of computing and informatics, Papić M. Ž., Papić M., Stanković N. Коаутор Metalurgia International. vol. XVII no.7. st. 170-175. 2012
Унапређивање квалитета рада наставника увођењем стандарда за професију наставника. Каранац Р., Папић М. Ж., Јашић С., Коаутор Међународни научни скуп, Оспособљавање наставника за нове улоге, Годишњак Српске академије образовања, 2010
Ставови ученика машинске струке према школи и настави. Makljenović, S., Kuzmanović, B. i Papić, Ž. Коаутор Pedagogija, 72(4), 456-468. ISSN 0031-3807. 2017
Strateško planiranje razvoja škola, Karanac R., Papić M. Ž. Коаутор Pedagogija, 4/2009, Beograd, 632-642. 2009
Teacher as a profession in Serbia, Papić M. Ž., Božanić G Коаутор International scientific conference "UNITECH", Proceedings, pp. 255-263, ISSN: 1313-230X, 18 – 19th November 2016, Gabrovo, Bulgaria 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Papić M. Ž., Aleksić, V. (2015): Metodika tehničkog i informatičkog obrazovanja, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, Коаутор
Bjekić D., Papić M. Ž.: (2013): Dokimološki okviri nastave: ocenjivanje i testovi znanja, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, Коаутор
Đorđević D., Papić M. Ž. (2000): Tehničko crtanje, za I razred mašinskih škola, za obrazovne profile u dvogodišnjem trajanju, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Коаутор
Đorđević D., Papić M. Ž. (2014-…): Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, za I razred mašinskih škola, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Коаутор
Karanac R., Beodranski D., Papić M. Ž. (2009): Strateško planiranje razvoja škola-priručnik za obrazovno-vaspitne ustanove, Čačak, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
сребрне медаље за учило „Модели за техничко цртање“ Народна техника Србије 1987
Златна медаља за учило „Модели за техничко цртање“ Народне технике Југославије 1988
Захвалница за допринос развоју стручног образовања Машинско-саобраћајна школа Чачак 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Комисије за нове образовне профиле Просветног националног савета Србије од 2007. до 2009. године.
Члан Комисије Министарства просвете за вредновање и праћење Програма огледа за издавање удјбеника, других наставних средстава за основно образовање од 2008. године
Стручни координатор за предмет Техничко и информатичко образовање на пројекту „Развијање образовних стандарда за крај основног, општег средњег и средње стручног образовања“ – Завод за вредновање квали
Фасцилитатор је за ДАКУМ методу за Србију и Југоисточну Европу
Члан Друштва истраживача у образовању у Србији и АТЕЕ - Association of Teacher Education in Europe.
Члан Асоцијације технике, информатике и образовања Југоисточне Европе
Члад друштва предметних дидактичара

Иван Милићевић

Члан програмског одбора и реализатор
0648525312
ivan.milicevic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку 

Радно место:

Универзитетски наставник – ванредни проф 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2018 Факултет техничких наука у Чачку ванредни професор
1999 2000 АД “Пролетер” Ариље Техничка припрема
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Intelligent system for automatic control of the process of filling the mold Коаутор International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ISSN 0268-3768, Vol. 90, Issue 5–8 (2017), pp 2223–2231. 2017
Machine for Impact Testing of Plastic Pipes - IMPACT 2000 Design, Development and Prototyping Коаутор IX International Conference Heavy Machinery - HM 2017, Proceedings, Faculty of Mechanical and Civil Engineering Kraljevo, 28 June - 1 July 2017, Zlati 2017
The application of Microsoft Excel in teaching courses of mechanical engineering Коаутор 6th International Conference, Technics and Informatics in Education – TIO 2016, Proceedings,, pp. 463-469, Faculty of Technical Sciences Čačak, 28-29 2016
Kinematic and Dynamic Analysis and Simulation of Complex Mechanisms Using the MATLAB Software Аутор IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery, ISSN 0354-6829, Vol.21, No4 (2015), EN99-106. 2015
The use of virtual models in the design of mechanisms Аутор VIII International Conference Heavy Machinery HM 2014, Proceedings, pp. E.29-E.34, Faculty of Mechanical and Civil Engineering Kraljevo, 25-28 June, 2 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Програмско управљање машинама - Програмирање машина алатки са примерима, универзитетски уџбеник, Технички факултет, Чачак, 2010. Коаутор

Снежана Драгићевић

Члан програмског одбора и реализатор
032302750
snezana.dragicevic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

доктор техничких наука  

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку 

Радно место:

универзитетски наставник - редовни проф 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2018 Факултета техничких наука у Чачку редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Dynamical simulations of Thermal Bahviour of Conventional and Green roofs Коаутор 10th International Scientific Conference “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development”, SED-2017, 06 – 07 October 2017, Mećavn 2017
The application of Microsoft Excel in teaching courses of mechanical engineering Коаутор Technics and Informatics in Education, Proceedings of 6th International Conference, Faculty of Technical Sciences in Čačak, Serbia, 28-29th May, 2016. 2016
Educational set up for measurement of photovoltaic modul electrical parameters Коаутор Technics and Informatics in Education, Proceedings of 6th International Conference, Faculty of Technical Sciences in Čačak,Serbia, 28-29th May, 2016., 2016
Програм и образовни стандарди предмета техничко и информатичко образовање Коаутор Зборник радова научно-стручног скупа са међународним учешћем „Техника и информатика у образовању – ТИО 2014“, Уводни реферат, стр. 20-25, ФТН Чачак 2014
Популаризација обновљивих извора енергије кроз ваннаставе активности у основном образовању Коаутор Зборник радова научно-стручног скупа са међународним учешћем „Техника и информатика у образовању – ТИО 2012“, Технички факултет, Чачак,, стр. 111-117, 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Термотехника, Збирка решених задатака, 2013., Факултет техничких наука у Чачку Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радне групе у оквиру ИПА 011 на припреми документа „Анализа усклађености програма за основну школу са Образовним стандардима за крај основног образоцвања“, 2012.
На листи је оцењивача рукописа уџбеника ЗУОВ-а од 2016.
Члан радне групе ЗУОВ-а за припрему „Новог наставног програма за предмет Техничко и информатичко образовање за пети разред посновног образовања и васпитања“, 2016-2017.
Члан радне групе ЗУОВ-а за припрему „Новог наставног програма за предмет Техничко и информатичко образовање за шести разред посновног образовања и васпитања“, 2017-2018.
Резензент Комисије за акредитацију и проверу квалитета од 2014.
Члан научног и организационог одбора конференције „Техника информатика у образовању“ (2012, 2014, 2016 и 2108)
Члан програмског одбора конференције „Информационе технологије, образовање и предузетништво“ (2016, 2017)
Члан радне групе за писање Стратегије одрживог развоја града Чачка, 2017.
Члан уређивачког иодбора домаћег часописа Енергетске технологије 2004-2016
Члан научног одбора конференције „Industrial Engineering and Еnvironmental Protection“ (2012-2017)

Драгана Бјекић

Члан програмског одбора и реализатор
0643819011
dragana.bjekic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

доктор психолошких наука 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку  

Радно место:

универзитетски наставник – редовни проф 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2018 Факултет техничких наука у Чачку редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Teacher Education from E-Learner to E-Teacher: Master Curriculum. Аутори: Драгана Бјекић, Радојка Крнета и Данијела Милошевић Коаутор TOJET – Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 202-212, 2010, 2010
Communication Competence of Practicing Engineers and Engineering Students: Education and Evaluation. Аутори: Мирослав Бјекић, Драгана Бјекић и Лидија Златић Коаутор International Journal of Engineering Education, 31(1B), 368-376, 2015, 2015
School-based mentoring of students-teachers in the practice and beginning teachers. Аутори: Драгана Бјекић, Милица Стојковић и Биљана Кузмановић Коаутор In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016 (pp. 344-352), Čačak: Faculty of Technical Sciences, 2016 2016
Евалуација иновација у универзитетској настави технике: пример наставе електричних машина и погона. Аутори: Драгана Бјекић, Мирослав Бјекић, Марко Росић и Милош Божић Коаутор Pedagogija, LXVI(4), 620-632. 2011. 2011
Е-настава као технологија професионалног деловања и усавршавања наставника. Аутори: Драгана Бјекић и Милица (Вучетић) Стојковић Коаутор U S. Vidanović, N. Milićević i J. Opsenica-Kostić (ur.). Razvoj i mentalno zdravlje, tematski zbornik radova (str. 113-127), Niš: Filozofski fakultet 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Психологија учења и наставе у е-образовању, 2013, Чачак: Факултет техничких наука Аутор
Докимолошки оквири наставе: оцењивање и техстови знања, 2013, Чачак: Факултет техничких наука.Аутори: Драгана Бјекић и Жељко М. Папић Коаутор
Професионални развој наставника, 1999, Ужице: Учитељски факултет Аутор
Педагошко-методички приручник за практичан рад студената – будућих професора техничко-информатичког подручја,, 2005, 2007, 2009, Чачак: Технички факултет.Аутори: Драгана Бјекић, Мирослав Бјекић и Жељко М. Папић Коаутор
Комуникациона компетентност наставника: концептуализација, мерење и развој, 2015, Ужице: Учитељски факултет.Аутори: Лидија Златић и Драгана Бјекић Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије, Секција универзитетских наставника психологије образовања
Друштво истраживача у образовању у Србији
Друштво предметних дидактичара, Секција Психологија, Секција Педагогија
Association of Teacher Education in Euope

Вељко Алексић

Реализатор и модератор
032302722
veljko.aleksic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

Доктор наука - методика наставе 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку  

Радно место:

Доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2018 Факултет техничких наука у Чачку Доцент
2003 2006 Школа рачунара и језика "Methodos", Чачак Предавач
1995 2005 Сервис рачунара "Cyber", Чачак Сервисер рачунара
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Компетенције ученика основних школа из наставног предмета Техничко и информатичко образовање Аутор Pedagogija, LXXII(2), 2017 2017
Commercial Off-the-Shelf Games as Learning Media Аутор 7th International Conference on Computer Systems and Technologies, 2016 2016
Informatics Teachers Professional Competences Аутор International Conference on Information Technology and Development of Education, 2016 2016
The global perspective of technics in education Аутор 6th International Conference Technics and Informatics in Education, 2016 2016
Digital Didactic Games in Elementary School Аутор International Conference on Information Technology and Development of Education, 2014 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Instrukcioni dizajn i razvoj elektronskih kurseva, 2011, Čаčаk: Tehnički fakultet. Аутор
Metodika nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja, 2012, Čačak: Tehnički fakultet. Коаутор
Opšti standardi postignuća za osnovno obrazovanje odraslih - Priručnik za nastavnike - Digitalna pismenost, 2013, Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Аутор
Metodika informatike, 2015, Čačak: Fakultet tehničkih nauka. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда фондације „Др Миливоје Урошевић“ Технички факултет Чачак, Универзитет у Крагујевцу 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво истраживача у образовању у Србији
Друштво предметних дидактичара Србије

Марија Благојевић

Реализатор и модератор
066005197
marija.blagojevic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

Факултет техничких наука Чачак 

Радно место:

Доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2018 Факултет техничких наука Чачак Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ICT innovations at the platform of standardisation for knowledge quality in PDCA. Аутори: Живадин Мицић, Милош Мицић, Марија Благојевић Коаутор Computer Standards and Interfaces, Volume 36, Issue 1, (2013) pp. 231-243. ISSN 0920-5489 2013
A web-based intelligent report e-learning system using data mining techniques. Аутори: Марија Благојевић, Живадин Мицић Коаутор Computers and Electrical Engineering, Volume 39, Issue 2, (2013) pp. 465-474. ISSN 0045-7906 2013
Safety issues related to the adoption of the digital dialogue in teaching. Аутори: Момчило Ранђеловић, Милош Папић, Марија Благојевић Коаутор Studies in Informatics and Control, Volume 26, Number 2, (2017), pp 229-238. ISSN 1220-1766 2017
Association rules in detecting users' behaviour patterns in online environments Аутор International conference on information technology and development of education, ITRO 2015, Zrenjanin, June 26 2015. pp.29-33. (ISBN:978-86-7672-258-7 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Откривање образаца понашања корисника у системима за управљање учењем применом техника Веб мајнинга“, 2016. Чачак, Факултет техничких наука Чачак, ИСБН: 978-86-7776-187-5 Аутор
Програмски језик Ц-Збирка задатака, издавач Факултет техничких наука Чачак, 2013. Аутори: Урошевић Владе, Ристић Олга, Благојевић Марија, Савић Биљана Коаутор
Програмски језик Ц-Збирка задатака, , издавач Висока школа техничких струковних студија Чачак, 2013. Аутори: Урошевић Владе, Ристић Олга, Благојевић Марија, Савић Биљана Коаутор
Практикум из информационих технологија у образовању, издавач Факултет техничких наука Чачак, 2017. Аутори: Благојевић Марија, Живадин Мицић Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда "др Миливоје Урошевић" Факултет техничких наука Чачак 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез инжењера и техничара Србије
Јединствени информатички савез Србије