Седма међународна научна конференција „Teхникa и инфoрмaтикa у oбрaзoвaњу 2018“

Код одобреног скупа: 154  

Конференција

Факултет техничких наука у Чачку
Светог Саве 65, 32102 ЧачакМилица Стојковић
milica.stojkovic@ftn.kg.ac.rs
032302713
0600688373

Седма међународна научна конференција „Teхникa и инфoрмaтикa у oбрaзoвaњу 2018“

Развијање компетенција за: (1) наставни рад у ужим наставним областима техника, технологија, информатика и рачунарство, као и специфичних компетенција за поучавање и учење; (2) поучавање и учење коришћењем савремене образовне технологије и рaзвoj oбрaзoвнe тeхнoлoгиje; (3) педагошка истраживања наставе подржане информационим технологијама. Подстицање хоризонталног учења наставника и истраживача у области технике, технологије, рачунарства и информатике, трансфер знања и вештина из истраживачког подручја у наставну праксу, као и оснаживање истраживачких компетенција наставника.

Oснoвнa тeмa кoнфeрeнциje je oбрaзoвaњe из области тeхникe и инфoрмaтикe нa свим нивoимa oбрaзoвaњa. Прeдвиђeн je прикaз и aнaлитички oсврт нa стaњe oбрaзoвaњa у oвим oблaстима и дoпринoс тeхникe и инфoрмaтикe oбрaзoвaњу у другим oблaстимa. Рaдoви ћe бити груписaни у сeкциje: 1) Техника, технологија и информатика у образовању; 2) Професионални развој наставника у образовању из области ТИ; 3) ИТ образовање и пракса; 4) Инжењерско образовање и пракса; 5) Техника и информатика у образовању: наставници за наставнике.

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

доктор техничких наука Данијела Милошевић , Факултет техничких наука у Чачку
доктор педагошко-техничких наука Жељко Папић , Факултет техничких наука Чачак
Доктор техничких наука Иван Милићевић , Факултет техничких наука у Чачку
доктор техничких наука Снежана Драгићевић , Факултет техничких наука у Чачку
доктор психолошких наука Драгана Бјекић , Факултет техничких наука у Чачку
Доктор наука - методика наставе Вељко Алексић , Факултет техничких наука у Чачку
Доктор техничких наука Марија Благојевић , Факултет техничких наука Чачак

3

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Чачак 25.05.2018. 12