Правци промена ка квалитетној пракси

Код одобреног скупа: 136  

Сусрети и дани

Предшколска установа "Моје детињство"
Немањина ббСузана Симеуновић
direktor.mojedetinjstvo@gmail.com
032347533
0648510634
032347531

Правци промена ка квалитетној пракси

1. упознавање стручних радника са савременим приступом у раду са децом кроз приказивање три модела приступа у европским земљама: шведски модел, тоскански приступ и Ређо Емилијо приступ 2. јачање мотивације стручних радника за коришћење различитих модела стручног усавршавања у професионалном развоју 3. оснаживање стручних радника који примењују савремени приступ у пракси /грађење реалног програма организација подстицајне средине за учење, сарадња са породицом и пројектни приступ у планирању 4. представљање и промовисање пројекта „Мобилност ка промени“ са преношењем знања стечених на обуци о Тосканском приступу учењу деце раног развоја

1.Заједничка проблематика деце и одраслих у једном шведстком вртићу 2.Системски приступ у грађењу квалитета предшколског васпитања и образовања на примеру регије Тоскана: професионални развој запослених, праћење квалитета в-о рада, управљање променама 3.Основне поставке тосканског приступа усмереног на дете: окружење за учење, партнерство са породицом, курикулум 4.Односи као окосница концепта Ређо Емилија у Италији 5.Организација средине за учење – примери из праксе 6.Пројектни приступ учењу – примери из праксе

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

стручни сарадник психолог Тања Спасовић , Предшколска установа "Моје детињство"
директор Сузана Симеуновић , Предшколска установа "Моје детињство"
стручни сарадник психолог Снежана Илић , Предшколска установа "Моје детињство" Чачак
професор разредне наставе Весна Лишанин , Предшколска установа "Моје детињство"
педагошки саветник Гордана Сјеничић , Предшколска установа "Моје детињство"
директор Јелена Митрашиновић Брашанац , Предшколска установа "Радост" Чајетина
асистент на одељењу за педагогију и андр Маша Аврамовић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
саветник координатор Сандра Бацковић , Завод за унапређивање васпитања и образвања
просветни саветник Данијела Ковачевић Микић , Школска управа Чачак

1

120

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

3000 РСД