Шта све умем, шта све знам-инклузија у пракси

Код одобреног скупа: 120  

Конференција

Основна школа "Сава Јовановић Сирогојно"
Призренска 37, ЗемунСалим Горанац
salim.goranac@gmail.com
0113165882
062796011
0113165882

Шта све умем, шта све знам-инклузија у пракси

Унапређивање компетенције запослених у предшколској и школској установи за спровођење инклузивног предшколског и школског васпитања и образовања у Србији; размена искуства о новим приступима учењу и настави, о профилу савременог наставника за различитост, о повезивању теорије, праксе, истраживања и развоја, о преносу знања између факултета и школа, значаја учења у природној вршњачкој групи, мо

„Принципи инклузије у настави–изазовни ставови и промишљања учесника“, „Инклузија у пракси и трансформација капацитета за учење“, „Разумевање потреба различитих ученика у разноликим одељењима“, „Сметње у развоју и како их разумети у контексту различитости“, „Партиципација–како укључити све у циљу постизања релевантних циљева“, „Праксе у одељењима које су усмерене на ученика“, „Подучавање различитих ученика у разноликим одељењима“, „Универзални дизајн за учење“, „Примена информационо-комуникационих технологија у инклузији “, „Размена знања–укључивање у заједницу учења у функцији унапређивања курикулума за образовање наставника" “Планирање и реализација образовне подршке деци/ученицима кроз индивидуални образовни план"

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

Дипломирани дефектолог, дипломирани спец Салим Горанац , ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун
Дипл. дефектолог-олигофренолог Татјана Илић , ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун
Доктор психијатрије Ненад Рудић , Институт за ментално здравље Клиника за децу и омл
Доктор душтвених наука из подручја олиго Медина Вантић-Тањић , Едукацијско-рехабилитацијски факултет, Тузла
доцент Александра Ђурић-Здравковић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Мастер дефектолог-олигофренолог Ана Николић , ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун
Дипломирани социјални радник Ива Фила , Удружење „ДАЈ МИ РУКУ“
Дипл. дефектолог-олигофренолог Бојана Стојановић , ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун
дипл.дефектолог-олигофренолог Александра Бокун , ОШ "Сава Јовановић Сирогојно"

2

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

1500 РСД