Породица - читалачка биографија и стваралачка магија

Код одобреног скупа: 1192  

Симпозијум

УГ ,,Читалићи'' Алексинац
Шуматовачка 52, 18220 АлексинацМаја Радоман Цветићанин
majaradoman.cvet@gmail.com
062268463
062268463

Породица - читалачка биографија и стваралачка магија

Методички оснажити наставника за мотивисање ученика да читају у циљу постизања функционалних знања; да индивидуалним и тимским радом развијају критичко мишљење и креативно писање; да читањем развијају концепт целоживотног учења и љубав према књизи; Продубити знања о пројектној настави и осветлити могућности примене у оквиру факултативних наставних активности; Скренути пажњу на феномен читања као надпредметну вештину, те скренути пажњу и на значај повезивања, интеракције и међупредметне повезаности.

Улога родитеља у стицању предчитачких и читачких вештина деце У сусрет новим стандардима постигнућа за Српски језик у 1. циклусу основне школе Породица у савременој дечјој књижевности Важност породичних библиотека за формирање читалачких навика Улога родитеља у бајкама Гроздана Олујић Слика породице у савременом српском роману за децу и младе Породица као стуб среће у аутобуографској књизи Сат који се навија уназад Власте Ценића Породица у светлу школских пројеката

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Професор струковних студија Жељко Младеновић , Академија васпитачко-медицинских струковних студија- Одсек Алексинац
дипл. филолог за српски језик и књ. Маја Радоман Цветићанин , ОШ ,,Вожд Карађорђе'' Алексинац
доктор књижевних наука Јелена Панић Мараш , Факултет за образовање учитеља и васпитача
доктор наука; редовни професор Зорана Опачић , Учитељски факултет Универзитета у Београду
професор разредне наставе, самостални педагошки саветник Данијела Стефановић , ОШ „Вук Караџић“, Житковац
професор српског језика и књижевности Татјана Голијанин , СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница
доктор наука Данијела Костадиновић , Филозофски факултет Ниш

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

0 РСД