Актуелности у установама образовања и васпитања у Републици Србији

Код одобреног скупа: 1182  

Саветовање

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Актуелности у установама образовања и васпитања у Републици Србији

Упознавање са новинама и актуелностима у раду Министарства просвете, изменама и допунама ЗОСОВ-а и пратећих закона, раду просветне инспекције, улози секретара у систему образовања и васпитања, актуелностима у раду школских управа, новинама које доносе Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности у установама ученичког и студентског стандарда и Упутство за примену Правилника о нормативима и стандардима за обављање делатности у установама ученичког и студентског стандарда као и програмски буџет и апликација СПИРИ, те изменама и допунама Закона о јавним набавкама и контроли трошења јавних средстава као и пракси ДРИ и завршном рачуну установа.

Поступање установа у случају сумње на дискриминаторно понашање и у случају сумње на насиље, злостављање и занемаривање Припремање за инспекцијски надзор према новим контролним листама Министарства просвете Пракса Канцеларије за јавне набавке Оквирни споразум Зелене јавне набавке Измене и допуне Закона о јавним набавкама Заштита права у поступцима јавних набавки Правилници о оцењивању ученика у основном и средњем образовању Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања Пракса ДРИ Пракса буџетске инспекције Систем за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање–СПИРИ

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Дипломирани правник Љубица Плавшић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Дипломирани правник Љубица Минић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Дипломирани правник Ивана Ђенић , Канцеларија за јавне набавке
Дипломирани правник Сандра Дамчевић , Канцеларија за јавне набавке
Дипломирани правник Хана Хукић , Републичка комисија за заштиту прав
Дипломирани историчар Богољуб Лазаревић , Министарство просвете
Специјалиста школске психологије Биљана Лајовић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Доктор економских наука Душко Пејовић , Државна ревизорска институција
Дипломирани економиста Нада Павловић Смоловић , ЈП "Службени гласник"в
Дипломирани економиста Никола Кривокапић , Министарство финансија, Управа за трезор

3

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

15.990 РСД