Eurydice конференција: „Одрживи развој као тема у образовању – искуства, политике и праксе у Републици Србији и Европи“

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1181  

Конференција

Фондација Темпус
Жабљачка 12Ивана Вулић
euroguidance@tempus.ac.rs
0113342430
062662035

Eurydice конференција: „Одрживи развој као тема у образовању – искуства, политике и праксе у Републици Србији и Европи“

Упознавање учесника са новинама на пољу политика и пракси у образовању а на тему одрживости, зелених пракси и екологије као и примерима добре праксе укључивања ове теме у наставне и ваннастване школске активности и рад са младима.

Нова Eurydice студија „Образовање за одрживост у Европи – изградња компетенција и подршка наставницима и школама” - резултати и закључци; Одрживи развој у образовним системима – компаративна међународна перспектива; Значај пројектних активности за бављење ,,зеленим” темама у обрзовању; Искуства наставника у спровођењу активне и пројектне наставе са ученицима а на тему одрживости, екологије и зелених пракси.

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

2

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

0 РСД