Савремене методе, технике и облици рада у исходовно оријентисаној настави

Код одобреног скупа: 1164  

Саветовање

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана ббТања Аћимовић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

Савремене методе, технике и облици рада у исходовно оријентисаној настави

Оснаживање наставника за примену иновативних метода, техника и облика рада ради ефикаснијег остваривања планираних исхода и развијања међупредметних компетенција ученика.

- Примена интерактивних, партиципативних и кооперативних метода у разредној и предметној настави - Како се развијају међупредметне компетенције ученика

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

доцент, доктор Наташа Станковић-Шошо , Универзитет у Београду Филолошки факултет
Просветни саветник Данијела Ковачевић Микић , Школска управа у Чачак

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

1.500 РСД