Улога школе у превенцији и заустављању дигиталног насиља''

Код одобреног скупа: 1161  

Трибина

Удружење професора информатике Србије
Пастерова 14/11, Нови СадМладен Јовановић
mladenskolamantic@gmail.com
0692036050
0692036050

Улога школе у превенцији и заустављању дигиталног насиља''

Унапређивање знања и вештина полазника за препознавање и реаговање услед појаве дигиталног насиља у установама образовања и васпитања и предузимање превентивних и интервентних мера.

Врсте дигиталног насиља, специфичности вршњачког насиља злостављања и занемаривања. Мере превенције дигиталног насиља, Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Улога школских тимова за превенцију дигиталног насиља. Радионица за рад са ученицима, родитељима и наставницима. Активности МПНТР и других надлежних институција. Значај едукације ученика, наставника и родитеља. Начини и методи рада у радионицама са циљним групама. Важне информације о институцијама којима се пријављују: узнемиравање, сексуалне злоупотребе и неприкладни садржаји.

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Професор технике и технологије Младен Јовановић , Основна школа „Мирослав Антић“ Ниш
Професор информатике Горан Јовишић , Карловачка гимназија
Дипломирани психолог Јасмина Гејо , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани филолог за српски језик Валентина Андрејић Ристић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја

1

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

2000 РСД