Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака - законодавни оквир и пракса

Код одобреног скупа: 1151  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана ббТања Аћимовић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака - законодавни оквир и пракса

Развијање умећа примене законске регулативе у решавању васпитних и дисциплинских проблема ученика у школи, израде и реализације планова појачаног васпитног рада, оперативног плана заштите и друштвено-корисног рада.

1. Васпитне мере-законски оквир, појачан васпитни рад, изрицање мера, оцена из владања и правна заштита ученика 2. Инструменти, методе, технике и обрасци планова појачаног васпитног рада и друштвено корисног рада-у домену васпитних мера 3. Спровођење васпитно дисциплинског поступка -законски оквир, појачан васпитни рад, изрицање мера, оцена из владања и правна заштита ученика 4. Процедуре и документација у спровођењу васпитно дисциплинског поступка, улога и задаци наставника, одељењског старешине , Тима за НДЗЗ, директора, родитеља 5. Инструменти , методе, технике и обрасци планова појачаног васпитног рада, оперативни планови заштите и друштвено користан рад – у домену васпитно дисциплинских мера 6. Примери из праксе - појачан васпитни ра

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

60

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

1500 РСД