„Увођење и имплементација система финансијског управљања и контроле у установама образовања и васпитања”

Код одобреног скупа: 1134  

Саветовање

Академија Филиповић
Кнеза Лазара Л2 лок.15 и 16, ЈагодинаБратислав Филиповић
akademijafilipovic@gmail.com
0358200999
0638249999

„Увођење и имплементација система финансијског управљања и контроле у установама образовања и васпитања”

Упознавање са неопходним активностима на успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле (ФУК), елементима система ФУК-а (КОСО оквир), фазама управљања ризицима и извештавању о систему ФУК.

- Активности на успостављању и развоју Система финансијског управлјања и контроле (увод у финансијско управљање и контролу, правни и институционални оквир успостављања система, управљачка одговорност, улога и одговорност руководства, запослених и интерне ревизије) - Елементи система Финансијског управљања и контроле (пет компоненти) – КОСО оквир - Организационо успостављање система ФУК-а (успостављање система ФУК, процедуре за пословне процесе) - Управљање ризицима (дефинисање ризика и управљање ризиком, модел управљања ризицима, регистар ризика) - Извештавање о систему ФУК

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

2

90

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

9800 РСД