„У најбољем интересу детета“

Код одобреног скупа: 1129  

Саветовање

Академија Филиповић
Кнеза Лазара Л2 лок.15 и 16, ЈагодинаБратислав Филиповић
akademijafilipovic@gmail.com
0358200999
0638249999

„У најбољем интересу детета“

Упознавање са општим правним оквирима заштите малолетника у смислу признатих међународних конвенција и унутрашњег законодавства, унапређење знања из области политике и праксе инклузивног образовања

- Заштита малолетника – Правни оквири и пракса - Политика и пракса инклузивног образовања - Компетенције директора за обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу (Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања) - Документовање инклузивности у раду школе (Развојни план школе, Школски програм и Годишњи план рада школе) - Улога Интерресорне комисије и примери из праксе

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

дипломирани економиста мастер Братислав Филиповић , Академија Филиповић 
Професор физичког васпитања Марко Цокић , Основна школа "Велимир Маркићевић"
Дипломирани правник Светлана Цокић , Адвокатска канцеларија Цокић

1

90

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

9800 РСД