XVIII стручно - научни скуп са међународним учешћем "Дефектологија данас: изазови и перспектива"

Код одобреног скупа: 1011  

Округли сто

Друштво дефектолога Војводине
Амброзије Шарчевића 31, СомборСнежана Маравић
spec.educators@gmail.com
0629670161
0629670161
0629670161

XVIII стручно - научни скуп са међународним учешћем "Дефектологија данас: изазови и перспектива"

Циљ Скупа је разматрање актуелног стања и могућности за развој и унапређивање услова за спровођење специјално - едукацијских и рехабилитацијских, дефектолошких и сродних поступака у земљи и региону, размена мишљења и искустава стручњака из свих додирних области и презентација примера добре праксе у раду са децом на раном узрасту, децом са тешкоћама у учењу, младим и одраслим особама са инвалидитетом као и примени асистивне технологије у образовно - васпитном систему.

1. Рана интервенција у детињству - актуелни концепти и модели ране интервенције у детињатву у Србији; 2. Асистивне технологије - примена асистивне технологије у образовно - васпитном систему; улога и значај ресурсних центара у примени асистивних технологија; 3. Рад са младим и одраслим особама са инвалидитетом - модели, приступи и садржаји третмана одраслих особа са инвалидитетом;

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

редовни професор Шпела Голубовић , Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет
професор Снежана Илић , ФАСПЕР, Универзитет у Београду
дипломирани логопед Весела Миланков , Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
Дипл. дефектолог сурдоаудиолог Наташа Нимчевић , ШЦ са домом ученика "Доситеј Обрадовић"
доктор наука, педагошки саветник Стеван Несторов , Помоћ породици, Београд
доктор медицинских наука, доцент Санела Славковић , Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет
Дипл. дефектолог сурдоаудиолог Јелена Вукић , Школа за ученике оштећеног вида В. Рамадановић
ванредни професор Бојан Дучић , Универзитет у Београду ФАСПЕР
Доктор наука Марина Видојевић , Установа за децу и младе “Сремчица”
Дипл.специјални педаго Владанка Павловић , Дом за децу ометену у развоју ,,Колевка“ Суботица
доктор наука Срећко Потић , Висока медицинска школа струковних студија Милутин
дефектолог Мирјана Ђођевић , Универзитет у Београду, ФАСПЕР
др. сци. Медина Вантић - Тањић , Едукацијско - рехабил. фак., Универзитет у Тузли
изв.проф.др.сц. Анте Билић Прцић , Свеучилиште у Загребу, Едук. - рехаб. факултет
Дипл. психолог Лана Вучићевић Миладиновић , Београдски психолошки центар, УНИЦЕФ
Дипл. дефектолог Марко Кошутић , Савез МНРО у АП Војводини
- - - , -

1

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Стручни сарадник у дому ученика

2.500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Конгресни центар Палић - Еко центар; Суботица (Палић) 30.09.2023. 122